Landsbypuljen 2011 – Huset, gården og toften – funktion og interaktion

By , 18/04/2011

Landsbypuljen 2011
Huset, gården og toften – funktion og interaktion

Torsdag d. 7. – fredag d. 8. april 2011
Næsbylund Kro, Odense

Dette års møde vil sætte fokus på brugen af husets og gårdens nære rum i vikingetiden, middelalderen og nyere tid. Hvordan afspejler funktioner og relationer mellem mennesker sig materielt i den arkæologiske kontekst og i det bebyggede gårdsrum, gennem skriftlige kilder og historiske kort – og hvilke udfordringer møder vi i fortolkningen heraf? På mødet vil vi særligt diskutere udgravnings- og bevaringsproblematikker, anvendelsen af forskellige naturvidenskabelige samt humanistiske metoder til funktionsanalyser samt relationer mellem teoretiske perspektiver på menneskelig ageren og arkæologisk empiri. Der vil desuden være ekskursion til Den Fynske Landsby.

Torsdag d. 21.01.
10.00-10.30: Ankomst, indkvartering og formiddagskaffe

10.30-10.40: Velkomst v. Landsbypuljen

Teoretiske perspektiver på funktion og funktionsbestemmelse

10.40-11.10: Gårdens rum i et arkæologisk perspektiv
Mette Svart Kristiansen, Aarhus Universitet
Med udgangspunkt i en diskussion af rumsbegrebet og dets skalaer problematiseres erkendelsen af det sociales og funktionelles materialisering i den arkæologiske kontekst. Desuden diskuteres forskellige metoder til identifikation heraf.

11.20-11.50 Kønsperspektiver i funktionsanalyser – mødet mellem antropologisk teori og arkæologisk empiri
Sara Croix, Aarhus Universitet
This paper will discuss how concepts developed and investigated by anthropology and ethnography, such as gender and space, can be studied by archaeology. After stressing the methodological and empirical limitations of this approach, an overview of its potential and some preliminary results will be presented.

12.00-13.00 Frokost

13.00-13.30 Bygninger og plads i et etnologisk perspektiv
Peter Dragsbo, Museet på Sønderborg Slot – Museum Sønderjylland
Gården var før i tiden en helhed med en lang række elementer: bolig, opbevarings- og festrum, folkerum, rum til dyrene, rum til afgrøderne og deres behandling, rum og plads til hæs og stakke, mødding, gårdsplads, prydhave, køkkenhave, frugthave, indkørsel/adgang, læ og udenoms plads mv. Elementernes indbyrdes forhold var snart funktionsbestemt, snart kulturelt bestemt – de varierede fra egn til egn og forandrede sig over tid, mest radikalt i perioden 1890-1914 (samt efter 1972).

13.30-14.00: Dobbeltgårdene i Skast herred – funktionsbestemmelse med udgangspunkt i tingbøger og historiske kort
Henrik Vensild, museumskonsulent
Med udgangspunkt i Skast Herreds Tingbog fra 1636 og fremefter vil jeg søge at vise hvad disse kilder han oplyse om gårdene, bolighuset, rumindretning samt gårdsanlæg og desuden hvilke oplysninger der ligger i de tidlige kort om sognene og landsbyerne. Diskussionen er baseret på mine undersøgelser publiceret i ”Bondegårde i Skast herred 1636 – 1970, deres byggemåde og indretning” 2004.

14.00-14.30: Dobbeltgården og arkæologien
Mette Sørensen, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev
Arkæologisk set er dobbeltgårde eller gårde med flere brugere umiddelbart ikke et særligt velbehandlet fænomen. Oplægget vil tage udgangspunkt i de arkæologiske problemstillinger, der er ved at udgrave og ikke mindst erkende dobbeltgårde. Herunder eksempelvis problemerne med at udskille en dobbeltgård, hvor der typisk ikke er hegn tilstede.
Skulle du være så heldig at ligge inde med en udgravet dobbeltgård, så har du nu muligheden for at medbringe den til en diskussion af gårdens layout mm.

14.30-15.00: Diskussion

15.00-16.00 Kaffe

Arkæologiske og naturvidenskabelige metoder til funktionsbestemmelse

16.00-16.30: Kan vi funktionsbestemme bygninger og rum på baggrund af stolpehuller?
Jesper Hansen, Odense Bys Museer
På mange bopladser og i mange landsbyer udgør stolpehuller efter mere end tusind års dyrkning vores eneste mulighed for at funktionsbestemme bygninger og rum. I de forhistoriske bebyggelser er der en lang og rig tradition for sådanne funktionsanalyser, men kan de samme analyseformer anvendes ukritisk i en intensivt bebygget middelalderlig landsbykerne? Sammenholdes det forhistoriske materiale med fundbilledet fra de middelalderlige landbebyggelser optræder markante forskelle, men hvad betyder det? Med udgangspunkt i erfaringer fra Rynkeby gives en kort oversigt af hvad vi fandt og ikke mindst hvad vi ikke fandt!

16.30-17.00: Rum, funktion og naturvidenskab
Turi Thomsen, Museum Salling – Skive Museum
Der er stor forskel på vilkårene for naturvidenskabelig prøvetagning ved udgravninger med bevarede kulturlag og udgravninger uden. Hvor der findes bevarede kulturlag, kan værdien af naturvidenskabelig prøvetagning og det tilhørende analysearbejde næsten ikke overvurderes, hvis vi er parate til at lære nyt og reflektere over uventede svar. Hvis resultaterne skal give andet end be- eller afkræftende svar på arkæologens spørgsmål og have indflydelse på tolkningerne i det videre udgravningsforløb, skal tolkning og analyse foregå i en løbende vekselvirkning parterne imellem.

17.00-17.30: Fosfatanalyse af landbebyggelser fra tidlig middelalder. Muligheder og begrænsninger
Per Ethelberg, Arkæologi Haderslev – Museum Sønderjylland

17.30-18.00 Diskussion

18.00-19.30 Aftensmad

23.00 ”Hygge i stalden”

Fredag d. 22.01
08.00-09.00 Morgenmad

09.00-11.30 Ekskursion til Den Fynske Landsby
Fælles transport i egne biler

12.00-13.00: Frokost
Fællesfoto

13.00-13.30 Renæssancegårde fra Ribe-egnen
Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer
Med udgangspunkt i gårde udgravet i Kærbøl og Enderup v. Ribe diskuteres renæssancens gårdsanlæg. Bygningernes planløsning og gårdstoftens udnyttelse belyses gennem sammenligning med bevarede, stående gårde samt skriftligt kildemateriale med særlig vægt på Henrik Vensilds arbejder i Skast Herred. Udgravningsresultaterne sammenholdes med de førindustrielle landsbyer og landskabet, som det fremstår på de ældste matrikelkort.

13.30-14.00 Afsluttende diskussion samt kommende møde

TILMELDING

Tilmelding skal ske senest mandag d. 21 marts til Palle Siemen på mail: pas@sydvestjyskemuseer.dk
Deltagerantallet er begrænset til 50 og tilmelding sker efter først til mølle, således også tildeling af enkeltværelser.

Beløbet bedes indbetalt samtidig med tilmelding til Landsbypuljens konto i Sydbank: kontonr.: 7712 1022420
Husk, at anføre navn på indbetalingen. Husk at angive, om du er vegetar.

Der er forskellige muligheder for tilmelding:
Overnatning på eneværelse 1300 kr.
Overnatning på dobbeltværelse 1100 kr.
Prisen er inkl. forplejning og linned.

Ønsker du kun at deltage en enkelt dag (uden aftensmad og overnatning) er prisen 400 kr. Deltagelse på disse vilkår er kun muligt i det omfang, der er ledige pladser.

Studenter, som selv kan organisere overnatning og spisning, kan deltage gratis i mødet i det omfang, der er ledige pladser. Tilmelding til Palle Siemen med angivelse af årskortnummer.

Busserne 91, 92, 190 & 191 kører til Næsbylund Kro fra Odense Banegårdscenter
(køreplan: fynbus.dk/dwn4756)

Med venlig hilsen og på gensyn
fra Landsbypuljens Styregruppe

Jesper Hansen, Janne Kosior, Mette Svart Kristiansen, Palle Siemen
Se vores hjemmeside på www.landsbypuljen.dk

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy