Landsbypuljen 2008 Gamle veje og nye stier til middelalderens gård og landsby

By , 08/03/2010

Landsbypuljen 2008

Gamle veje og nye stier til middelalderens gård og landsby

Tirsdag d. 28 oktober 2008

Kl. 10.15-16.00

Aarhus Universitet

De senere års kraftige stigning af arkæologiske undersøgelser af middelalderlige landsbyer har skabt behovet for et fælles forum, hvor det er muligt at diskutere metoder, resultater og strategier. Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi inviterer hermed til et møde i regi af den tidligere Landsbypulje. Landsbypuljen blev oprettet i 1987 som et forum, hvor arkæologer og historikere mødtes årligt til tematiske diskussioner. Det er håbet, at puljen igen kan danne ramme for erfaringsudveksling og gensidig inspiration.

Seminaret afholdes på Aarhus Universitet, Universitetsparken, Bygn. 1162, Lok. 013 (Auditorium A) Se kort påhttp://www.au.dk/da/kort/byg1162.htm

Deltagelse er gratis, men af hensyn til traktement om eftermiddagen er der tilmelding til markmsk@hum.au.dk senest fredag d. 24. oktober. Der er frokost for egen regning i én af universitetsparkens mange kantiner.

Program

10.15-10.30:   Landsbypuljen før, nu ….

Mette Svart Kristiansen, lektor, Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet

Velkomst og tanker om Landsbypuljen

10.30-11.10:   ”Til hwar by a mæth rættæ fivgher wæghæ at gangæ, … ”

Jens Andresen, lektor, Afd. for Forhistorisk arkæologi, Aarhus Universitet

Bebyggelse kræver transportnet, transportnet kræver bebyggelse. Bebyggelse og transportnet er således indbyrdes afhængige elementer i samfunds rumlige organisering. Ved hjælp af avanceret GIS-teknologi kan det ved et konkret østjysk eksempel demonstreres, at lokaliseringen af det lokale vejnet i middelalderen antageligt er et resultat af en afvejning af to principper: minimering af anlæggelsesomkostninger på den ene side og minimering af brugeromkostninger på den anden.  Denne afvejning – og dermed den rumlige organisering – ses også afspejlet i landskabslovene.

11.10-11.35:   Naturvidenskabelige perspektiver på middelalderens grøfter – et eksempel fra Esbjerg

Kamma Poulsen-Hansen, arkæolog, Sydvestjyske Museer

Ved udgravningen af en større middelalderlig landbebyggelse ved Guldager nord for Esbjerg valgtes det at tage makrofossilprøver af samtlige grøfter for at se om dette kunne give nye perspektiver til forståelsen af grøfterne. I dette oplæg skal kort gøres rede for de resultater, der fremkom, og hvilke tolkninger det førte til.

11.35-12.30:   Frokostpause

12.30-13.10:   Fra arbejdsplan til virkelighed

Lars Ewald, museumsinspektør, Svendborg Museum

Ud fra konkrete eksempler vil Svendborg Museum eksemplificere, hvordan vi vil kombinere et meget forskelligartet kildemateriale til en samlet forståelse af landbebyggelsens struktur og funktion i forhold til landskabet, magtinstitutionerne og handlen. Eksemplerne vil tage udgangspunkt i det omstrukturerede Kirkeby sogn, en nedlagt landsby ved Tved og den stærke adelby Gudme.

13.10-13.50     Landsbyen i middelalderen på Fyn.

Jesper Hansen, museumsinspektør, Odense Bys Museer

Fokus for indlægget bliver de fynske landbebyggelser i vikingetid og middelalder. Særlig rettes fokus  mod det klassiske spørgsmål om etableringen af de stationære landsbyer og strukturudviklingen i ældre middelalders landsbysamfund.

13.50-14.30     Kaffepause

15.00-15.30     ….og i fremtiden

Mette Svart Kristiansen, lektor, Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy