Et hegnsforløb fra Ørum fra vikingetid/tidlig middelalder

By , 08/03/2010

Af Charlotte Boje H. Andersen, Museet for Thy og Vester Hanherred

THY 5042, Ørum. Ørum sogn, Hassing herred, Thisted Amt

Udgravningen foregik forud for opførelse af landbrugsbygning ved en gård beliggende ca. 150 syd for Ørum Kirke. Ved prøvegravningen var registreret en del stolpehuller og grøfteforløb under et temmelig tykt muldlag. Under selve udgravningen fremkom i et felt på ca. 600 m2 rester af huse med jordgravede stolper, som kan henføres til to forskellige perioder. I feltets sydvestlige del lå et lille hus fra ældre bronzealder (….). I den nordlige og vestlige del af feltet var anlægsspor, der dateres til perioden vikingetid/ældre middelalder. Forholdsvis kraftige stolpehuller menes at repræsentere to huse med hver to rækker indvendige, tagbærende stolper og med dobbelte stolperækker i væglinierne. De op mod 8 m brede huse var bevaret i hhv. 8 og 16 meters længde. Der var ikke rester af ildsteder eller lignende. Husenes grundplaner overlappede hinanden, så de har ikke været i brug samtidigt. Begge huse respekterede en vest-øst gående grøft, der var bevaret i 25 meters længde. Grøften, der var max. 80 cm bred, havde et markant indgangsparti. På begge sider af en knapt 2 m bred åbning bøjede grøften mod syd, og der var flere kraftige stolpehuller på hver side af åbningen. Disse stolpehuller stammer formentlig fra en låge eller en port. Grøften tolkes som hegnsgrøft omkring et gårdsanlæg, formentlig omfattende de huse, der er delvis afdækket i udgravningsfeltet, og som dateres til vikingetid/ældre middelalder.

THY5042-Oerum

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy